„KOS” Konkurs Fotograficzny

Na Kamerę Otworkową Samowolnie zbudowaną

I Cel

„KOS” Konkurs Fotograficzny na Kamerę Otworkową Samowolnie Zbudowaną, zwany dalej Konkursem, ma na celu spopularyzowanie fotografii otworkowej, a zwłaszcza indywidualnego spojrzenia na świat przy użyciu własnoręcznie skonstruowanej kamery fotograficznej. Przez własnoręcznie skonstruowaną kamerę fotograficzną rozumiemy bezobiektywową konstrukcję dowolnego kształtu, samodzielnie zbudowaną z jakichkolwiek materiałów, umożliwiającą wykonanie fotografii na materiale negatywowym lub pozytywowym, dalej zwaną kamerą otworkową.

II Organizator

Organizatorem Konkursu jest sklep fotograficzny FOTOCIEMNIA.PL, prowadzony przez AG.NET PPHU Andrzej Gwóźdź z siedzibą w Poznaniu. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w Regulaminie zamieszczonym poniżej i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III Wsparcie Konkursu

 1. Patronat artystyczny nad Konkursem objął Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO.
 2. Patronat technologiczny nad Konkursem objęła marka FOMEI.
 3. Medikon Sp. z o.o. – sponsor konkursu.
 4. Tetenal Polska Sp. z o.o. – sponsor konkursu.
 5. Hama Polska Sp. z o.o. – sponsor konkursu.
 6. Warsztaty Fotowidzenia Paweł Janczaruk – sponsor konkursu.
 7. Fotociemnia.Pl – sponsor konkursu.

IV Regulamin Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która spełni wszystkie poniższe warunki:
  •  wykona kamerę otworkową,
  • sfotografuje  wykonaną konstrukcję kamery otworkowej,
  • wykona zdjęcie/zdjęcia kamerą otworkową,
  • prześle fotografię kamery otworkowej oraz zdjęcie/zdjęcia wykonane kamerą otworkową /1-3 sztuki/,  wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy konkurs@fotociemnia.pl.
 2. Do wykonanych prac należy dołączyć:
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodziców lub prawnego opiekuna, wyrażającego zgodę na uczestnictwo w Konkursie; oświadczenie musi potwierdzać zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz zawierać pełne dane osobowe i  nr telefonu do kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem,
  • krótki opis aparatu (konstrukcja i parametry),
  • tytuł oraz dane techniczne zdjęcia (materiał światłoczuły, czas naświetlania, format); pliki nie powinny być większe niż 4 Mb.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć.
 4. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac, zgodny z niżej zamieszczonym terminarzem.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora oraz podmioty zaangażowane w Konkurs, do celów reklamowych i promocyjnych.
 6. Uczestnik Konkursu nie traci autorskich praw majątkowych do nadesłanych zdjęć.
 7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu, tj. nadesłanie pracy konkursowej pod wskazany adres e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182) przez Organizatora dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na opublikowanie imienia i nazwiska  Uczestnika Konkursu, podczas prezentowania zdjęć oraz wyników Konkursu. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcia na Konkurs potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

V Ocena prac

Ocena prac będzie dwustopniowa.

Stopień pierwszy

 1. Do oceny zgłoszonych prac, powołana zostanie Komisja Artystyczna złożona z praktyków i teoretyków fotografii otworkowej. Komisja oceniać będzie:
  • zdjęcie kamery otworkowej, w tym: wygląd, oryginalność i funkcjonalność kamery oraz
  • zdjęcie/zdjęcia wykonane  kamerą otworkową.
 2. Komisja Artystyczna wyłoni dwanaście najciekawszych prac (kamera + zdjęcie/zdjęcia).

Stopień drugi

 1. Wybrane przez Komisję Artystyczną prace, Organizator opatrzy kodem i umieści na stronie na portalu Facebook.
 2. Wybór najlepszych trzech prac, należeć będzie do głosujących internautów poprzez „klik” na przycisku „Lubię to”.

VI Nagrody i wyróżnienia

 1. Wybrane przez Komisję Artystyczną i umieszczone na stronie na portalu Facebook prace, zostaną wydrukowane przez Organizatora, a następnie zaprezentowane podczas Festiwalu OFFO 2015. Wydruk fotografii będzie wykonany na papierze Fomei Collection Velvet 265gsm.
 2. Za zajęcie I miejsca Uczestnik otrzyma:
 3. Za zajęcie II miejsca Uczestnik otrzyma:
 4. Za zajęcie III miejsca Uczestnik otrzyma:

VII Terminarz

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oraz przesłanie materiałów konkursowych do dnia 5 września 2015 r.
 2. Zakończenie I etapu Konkursu i opublikowanie wybranych prac do dnia 15 września 2015 r.
 3. Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu i wyłonienie zwycięzców do dnia 30 września 2015 r.

VIII Uwagi końcowe

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
 2. Przesłanie prac oraz wszelkich materiałów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu, powoduje wykluczenie autora prac z uczestnictwa w Konkursie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Organizator.

IX Kontakt

 tet_log
 fomei_logo
 Hama - logo
 ilford_photo
 offo
 WueF_logo
 Fotociemnia_LOGO_FINAL-01